NAZAR DUASI

NAZAR DUALAR

Nazar değmeden önce ve nazar değdikten sonra okunan nazar duası farklıdır. Okunacak nazar dualarını şu şekilde belirtebiliriz. Nazar değmeden önce şu nazar duaları okunmalıdır.

NAZAR DEĞMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

RESÛL-İ EKREM’İN NAZAR DUASI

Arapça okunuşu “Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.” olan nazar duası, “Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.” şeklinde Türkçe olarak okunur.

  1. MUHAMMED S.A.V.’IN NAZAR DUASI

Arapça olarak “Allahümme barik fihi ve la tedarruhü” şeklinde okunan nazar duası, Türkçe olarak da “Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.” şeklinde okunur.

HASAN BASRÎ HAZRETLERİ’NİN NAZAR DUASI

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.” Şeklinde Arapça olarak okunan nazar duası,  “Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün âlemler için büyük bir uyarıcıdır.” şeklinde de Türkçe olarak okunur.

NAZAR DEĞDİKTEN SONRA OKUNACAK DUALAR

Nazar değdikten sonra ise Fatiha Suresi, Ayetü’l-Kürsî, Felâk Suresi, Nâs Suresi yedişer defa okunmalıdır.

FATİHA SURESİ

“Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în İhdinessırâtel müstakîm  Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn”

AYETEL KÜRSİ

“Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

FELAK SURESİ

“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fil’ukad ve min şerri hâsidin izâ hased”

NAS SURESİ

“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minel cinneti vennâs”